x

Handelsvillkor

Lene Haus Vej 10B 

7430 Ikast 

Cvr. Nr.: 32308074

Tlf.: 72 22 02 22

E-mail: info@smvkt.dk

 

Försäljnings- och leveransvillkor för företagskunder

Köp och leveransvillkor för företagskunder

S.M Værktøj ApS (nedan kallad Smvkt). CVR. Nr: 32308074.

S.M Tools ApS (nedan kallad Smvkt). CVR. Nr: 32308074.

Priser

  Då Smvkt helst handlar med företagskunder visas priserna på hemsidan exklusive moms. Alla priserna uppges exklusive frakt, emballage och eventuella expeditionsavgifter. Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Alla priserna er dagspriser och tillämpligt på beställningsdagen. Smvkt er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt. Smvkt är ständigt berättigad till att utan förvarning kunna göra prisförändringar i prislistor och erbjudanden, såvida inte annat avtalats skriftligen.

 

Erbjudanden

Smvkt gör varje erbjudande föremål för mellanliggande försäljning. Såvida inte annat uttryckligen överenskommits, är erbjudandet endast giltigt för godkännande inom 30 dagar från erbjudandedatumet. Smvkt tar inget ansvar för innehållet i kataloger, broschyrer och annan information av något slag från Smvkt’s leverantörer.

 

Orderbekräftelse och godkännande

Köparens beställning och beställning av något slag är bindande för Smvkt och köparen vid beställning. Efter att ha gjort en beställning till säljaren har köparen inte rätt att ändra eller avbryta den. Om Smvkt, trots ovanstående, separat godkänner en ändring eller avbokning, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med avbokningen eller ändringen, inklusive kostnader för lagring och säkerställande av kvalitet och egenskaper samt affärsverksamhet, som ett resultat av uppskjuten leveranstid. Avtal om ändringar eller tillägg till det ursprungliga avtalet är inte bindande för Smvkt utan skriftlig bekräftelse från Smvkt.

 

Dokumentation och vägledning

Om det finns produktbeskrivningar och användarguider för produkten kommer dessa att följa leveransen från Smvkt. Om du behöver ytterligare information eller råd från Smvkt’s, är detta endast för vägledning.

 

Betalning, bokning och säkerhet.

Om köparen har ett konto hos Smvkt förfaller köpeskillingen till betalning enligt de betalningsvillkor som gäller för köparens konto. Den sista betalda dagen visas i fakturateksten. Inköpspriset förfaller till betalning från det angivna leveransdatumet, se punkt om leverans, oavsett om köparens omständigheter innebär att leveransen inte kan göras enligt överenskommelse.   Om köparens betalning / betalningar inte görs i tid och / eller om villkoren för den avtalade krediten ändras väsentligt, har Smvkt rätt att innehålla alla ytterligare leveranser till köparen, oavsett om leveranserna är sammanhängande Om köparen betalar efter sista förfallodag betalas ränta till förfallodag inkl. Moms enligt räntelagen, såvida inte andra räntor följer av sedvanligt, anpassat eller avtalat. Upplupna räntor och eventuella förfallna avgifter betalas snabbt och betalas i förväg för alla andra skulder på löpande betalningar.   Smvkt behåller ägandet av de sålda varorna, oavsett om leverans har skett tills hela inköpspriset och eventuella ränta och / eller avgifter har betalats. Smvkt har alltid rätt i samband med eller efter avtalets ingående att kräva köparen tillfredsställande säkerheter för köpeskillingen, fraktkostnader, ränta och andra kostnader i tid. I händelse av att betalningen inte sker i rätt tid har Smvkt rätt att överlämna alla fordringar mot köparen för inkasso utan föregående meddelande. Köparen är skyldig att betala inkassokostnaderna som fastställts av gäldenären.   Smvkt har rätt att överföra hela eller delar av fordringar mot köparen till en tredje part utan separat köpare.

Returer

Smvkt får inte retur av varor. Om det, trots ovanstående, avtalas separat att Smvkt kommer att ta varor som returneras måste varorna vara oanvända, såväl i defekt skick som i original och obruten förpackning. Varorna måste också vara fria från smuts etc. Varor, speciellt producerade och / eller tas hem för köparen, får Smvkt dock aldrig tillbaka. Smvkt krediterar godkända returvaror minus Smvkt fastställa avgifter för att täcka returkostnader och Smvkts försäljningskostnader.

 

Reklamation

Alla varor täcks av 12 månaders garanti enligt dansk lag. Klagomålet måste åberopas i rätt tid och i rätt tid efter upptäckten. Om klagomålet är motiverat kan Smvkt välja att rätta till fel och fel vid reparation, utbyte eller återbetalning beroende på den specifika situationen. Fel som uppstår genom felaktig eller felaktig lagring eller användning täcks inte av rätten till klagomål. Om klagomålet är motiverat ersätter vi rimliga fraktkostnader. Varan måste skickas gratis till Smvkt i rätt förpackning och visas i oskadat skick. Köparen bär risken ifbm. Frakt till Smvkt.

 

Varuprover

Prover visar endast färger, storlekar och kvalitet i allmänhet, varför Smvkt inte ansvarar för några avvikelser, såvida inte avvikelserna är betydande och för köparen oförutsägbart stora i förhållande till de tillåtna proverna.

 

Garanti

Smvkt ger ingen oberoende garanti för levererade varor. Köparen accepterar endast att kunna ta fram anspråk under en leverantörsgaranti för en produkt direkt till leverantören, eftersom Smvkt endast vidarebefordrar information om en eventuell leverantörsgaranti till köparen.

Leverans

Smvkt levererar till hela Danmark och utomlands vi levererar till Sverige, Finland, Färöarna och Grönland till en ständigt aktuell frakt. Smvkt använder olika transportörer på de olika varorna för att säkerställa köparen bästa möjliga frakt. Om ett fast leveransdatum har avtalats har Smvkt rätt att förlänga tidsfristen i följande fall:
  1. Tvinga majors jfr.
  2. Vid förseningar orsakade av leverantörer, transportörer eller andra tredje parter.
  3. Vid förseningar på grund av köparens kreditbetyg.
  4. Ovanliga väder- och klimatpåverkan.
  5. Arbetskonflikter av någon anledning.
  6. Offentligt förbud eller förbud som Smvkt inte borde ha förutsett vid avtalets ingående.
    Om Smvkt har kommit överens om leverans på köparens adress eller annan plats som anges av köparen, levererar Smvkt paketet så nära bruksplatsen som en lastbil kan, enligt förarens beslut, köra utan risk för att krascha eller skada fordonet eller dess omgivningar. Köparen är skyldig att tillhandahålla nödvändig personal för lossning. Om köparen inte gör det har Smvkt rätt, men inte skyldigt, att leverera med en frigörande effekt på leveransplatsen, oavsett om en köpare är närvarande. Risken för varorna och / eller varorna övergår till köparen vid leveransen. Leverans anses vara korrekt levererad när paketet placeras på köparens angivna plats, genom köparens signatur och / eller genom att skanna köparens auktoriserade rederi. Förarförarens anteckning betraktas som bevis på korrekt leverans. Köparen ska betala alla kostnader som uppstår till följd av att köparen inte kan ta emot varorna på den angivna leveransplatsen eller om köparen vägrar att ta emot varorna.

 

Klagomål av och ansvar för försening

Vid en liten försening gör Smvkt leverans. Vid betydande förseningar från Smvkt, har köparen rätt att avbryta köpet. Köparen har inte rätt till någon kompensation eller annan kompensation för Smvkt försening. Detta gäller oavsett om köparen höjer eller upprätthåller köpet.

 

Skyldighet för utredning och klagomål

Köparen måste omedelbart efter leverans eller mottagande och alltid innan varorna används, bearbetas eller införlivas, inspektera de levererade varorna för att säkerställa att de är felaktiga och korrekta, inklusive färg- och nyansskillnader inom det acceptabla intervallet. Klagomål om brister eller fel, inklusive kvantitetsavvikelser som köparen har eller borde ha fastställt efter inspektion, måste köparen omedelbart rapportera till Smvkt och absolut inom 5 arbetsdagar efter det att varorna levererats till köparen för att beaktas. Köparen kan inte senare göra anspråk på brister som kunde ha hittats under ovanstående kontroll. I händelse av fel eller fel som uppstår i samband med transporten och som omedelbart kan identifieras vid leverans, är köparen skyldig att meddela den berörda transportören och se till att föraren på fraktsedeln och erkänner synliga fel och brister.

 

Ansvar för defekter i försäljningsföremålet

Finns hos Smvkt’s tillverkare eller leverantör.

 

Tvinga majors

I händelse av att leverans eller icke-leverans förhindras eller försenas av händelser som ligger utanför Smvkt’s kontroll, inklusive men inte begränsat till arbetskonflikt, störningar i transport, transportsvårigheter eller andra tredjeparts misslyckande, inklusive leverantör eller tillverkares insolvens eller liknande, kan Smvkt skjuta upp leveransen eller helt eller annullera köparens beställning delvis genom att meddela köparen så snart som möjligt.

  

Allmän begränsning av ansvar och transport i fordringar mot leverantörsleverantörer

Smvkt ansvar kan inte, oavsett bevisad vårdslöshet, omfatta dagböter, driftsförluster, vinstförlust, tidsförlust eller annan indirekt förlust, oavsett om ansvaret kan baseras på allmänna kompensationsregler eller av andra skäl. Om Smvkt leverantör eller annan tredje part har ett ansvar gentemot Smvkt för förseningar eller brister, kommer Smvkt att vara beredd så långt som möjligt att ge köparen transport i Smvkt krav mot leverantören eller tredje part.   Tvister Alla tvister som kan uppstå mellan parterna måste avgöras genom skiljedom om inte Smvkt beslutar att tvisten måste lösas av de ordinarie domstolarna. Alla tvister måste lösas i enlighet med dessa försäljnings- och leveransvillkor för företagskunder och på annat sätt enligt dansk lag. Om ärendet ska avgöras genom skiljedom måste skiljenämnden inrättas i enlighet med reglerna i avsnitt 47 i “Allmänna villkor för bygg- och anläggningsarbeten” (nedan AB 18). Vision och skönsmässig bedömning måste fastställas efter rättegång väckt vid de ordinarie domstolarna. Om ärendet avgörs vid de ordinarie domstolarna, måste ärendet väckas på Smvts huvudkontors plats oavsett var köparen bor eller är bosatt.

  

Ikraftträdande

Dessa affärsvillkor träder i kraft den 1 oktober 2019 och gäller för de beställningar som mottagits från och med detta datum.